اخبار برگزیده

بهره گیری از زیرساخت های فیبر نوری و شبکه بی سیم جهت حفاظت محیط زیست گلستان

دردیدار مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان و مدیرکل شرکت ارتباطات زیر ساخت گلستان ، امکانات و نیاز های زیر ساخت فیبر نوری و شبکه بی سیم محیط زیست گلستان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در دیدار روز دوشنبه 29 مهر مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان با مدیر کل شرکت ارتباطات زیر ساخت آخرین وضعیت زیر ساخت های موجود و مورد نیاز شبکه فیبرنوری و بیسیم جهت هوشمد سازی حفاظت محیط زیست گلستان بررسی شد.

کنعانی در ابتدای این دیدار از کمبود نیروی اجرایی محیط زیست استان در کنترل و پایش مناطق تحت مدیریت خبر داد و افزود در دنیای کنونی با پیشرفت های حاصل در عرصه فن آوری استفاده از فن آوری های نوین در مدیریت  مناطق از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخوردار است و در همین راستا اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از تمامی دستگاه ها و ارگان های مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات تقاضای همکاری و همیاری در حفظ و نگهداری محیط زیست به عنوان میراث آیندگان دارد.

کنعانی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست برای زمان حال و نسل آینده حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد در همین راستا پروژه هوشمند سازی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته در کشور و به صورت پایلوت در گام اول در پارک ملی گلستان به عنوان اولین و مهمترین پارک ملی ایران آغاز شده است و در تکمیل شبکه بی سیم دیجیتال در پارک ملی گلستان مطالعات این طرح به پایان رسیده که جهت تکمیل طرح و بهره برداری کامل از شبکه بیسیم دیجیتال و بهره گیری ازفیبر نوری در سامانه های هوشمند همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت ارتباطات زیر ساخت مورد نیاز است.

لشکربلوکی مدیر کل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این جلسه با اشاره به نقش انکار ناپذیر محیط زیست در زندگی آحاد جامعه حفظ و نگهداری از محیط زیست را وظیفه تک تک افراد و ارگان ها دانست و از آمادگی کامل این شرکت در زمینه ارائه خدمات مورد نیاز فنی و تخصصی و بهره گیری از شبکه فیبر نوری در پارک ملی گلستان و سایر نقاط در محدوده مناطق تحت مدیریت محیط زیست گلستان خبر داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر