چهارشنبه 24 بهمن 1397


مراحل گردش کار در بخش محیط انسانی


دبیرخانه مدیرکل  معاونت فنی   کارشناس مسئول   کارشناس جهت تکمیل مدارک اعم از بازدید و اخذ مدارک تأیید کاربری و ...  اخذ تعرفه قانونی   پرینت نامه توسط بخش تایپ  کارشناس جهت پاراف کارشناس مسئول جهت پاراف  معاونت بخش  جهت پاراف  مدیر کل جهت امضا نهایی   دبیرخانه جهت ثبت   ارسال به ارگانهای مربوطه توسط سیستم اتوماسیون اداری


 

مراحل گردش کار در بخش محیط طبیعی

دبیرخانه مدیرکل معاونت فنی کارشناس مربوطه ادارات شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر اداره کل معاونت فنی کارشناس مربوطه اعلام نظر نهایی دبیرخانه

 
:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::