.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
چهارشنبه 24 بهمن 1397


مراحل گردش کار در بخش محیط انسانی


دبیرخانه مدیرکل  معاونت نظارت و  پایش   کارشناس مسئول   کارشناس جهت تکمیل مدارک اعم از بازدید و اخذ مدارک تأیید کاربری و ...  اخذ تعرفه قانونی   پرینت نامه توسط بخش تایپ  کارشناس جهت پاراف کارشناس مسئول جهت پاراف  معاونت بخش  جهت پاراف  مدیر کل جهت امضا نهایی   دبیرخانه جهت ثبت   ارسال به ارگانهای مربوطه توسط سیستم اتوماسیون اداری


 

مراحل گردش کار در بخش محیط طبیعی

دبیرخانه مدیرکل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه ادارات شهرستان جهت بررسی و اعلام نظر اداره کل معاونت محیط طبیعی کارشناس مربوطه اعلام نظر نهایی دبیرخانه

 
امتیاز دهی