معرفي مدير و معاونين

1402/2/4 دوشنبه
اداره حراست آماده دریافت هر گونه اخبار، پیشنهاد و انتقادات شهروندان گرامی می باشد.
نحوه ارتباط با اداره حراست
تلفن و نمابر رییس اداره :  32530503 -017

قوانین مرتبط با پیشگیری ، نظارت و مقابله با فساد
آئین نامه استفاده از خودروهای اداری
اطلاع رساني ماده 91
آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه
تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله بافساد
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل.
قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی

فايلها

آئين نامه استفاده از خودروهاي اداري.pdf 851.114 KB
آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه.pdf 235.238 KB
قانون رسيدگي به تخلفات اداري.pdf 155.589 KB
دستورالعمل اجرايي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوري.pdf 342.559 KB
قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتي .pdf 67.752 KB
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.pdf 147.48 KB
قانون ارتقأء وسلامت نظام اداري و مقابله بافساد.pdf 182.191 KB
قانون رسيدگي به تخلفات اداري.pdf 155.589 KB
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل..pdf 59.645 KB
قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتي .pdf 67.752 KB