معرفي مدير و معاونين

1402/1/29 سه‌شنبه
آمار کلی  مجوز های زیست محیطی  صادره  استقرار، بهره برداری  سال 1399  اینجا کلیک کنید.
آمار کلی مجوز های زیست محیطی صادره   استقرار، بهره برداری  سال 1400  اینجا کلیک کنید.
آمار کلی مجوز های زیست محیطی صادره  استقرار، بهره برداری  سال 1401  اینجا کلیک کنید.
------------------------------------------------------------------------
سال 1400  >
جزئیات مجوز های اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی     سه ماهه اول سال 1400      اینجا کلیک کنید
جزئیات مجوز های اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی     سه ماهه دوم سال 1400      اینجا کلیک کنید
جزئیات مجوز های اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی     سه ماهه سوم سال 1400      اینجا کلیک کنید
جزئیات مجوز های اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی     سه ماهه چهارم سال 1400    اینجا کلیک کنید
------------------------------------------------------------------------
سال 1401>
جزئیات مجوز های اعطایی به افراد حقیقی و حقوقی     آمار 1401   اینجا کلیک کنید
وضعیت صدور مجوز های سال 1401         اینجا کلیک کنید