معرفي مدير و معاونين

1400/1/24 سه‌شنبه
گزارشات عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
عملکرد سال 1401
عملکرد بهار فروردین اردیبهشت خرداد
عملکرد تابستان تیر مرداد شهریور
عملکرد پاییز مهر آبان آذر
عملکرد زمستان سه ماهه (دی - بهمن - اسفند)

جهت دریافت اطلاعات روی هر ماه کلیک کنید

عملکرد سال 1400
عملکرد بهار فروردین اردیبهشت خرداد
عملکرد تابستان تیر مرداد شهریور
عملکرد پاییز مهر آبان آذر
عملکرد زمستان (سه ماهه) دی بهمن اسفند

جهت دریافت اطلاعات روی هر ماه کلیک کنید

عملکرد سال 1399
عملکرد بهار فروردین اردیبهشت خرداد
عملکرد تابستان تیر مرداد شهریور
عملکرد پاییز مهر آبان آذر
عملکرد زمستان (سه ماهه) دی بهمن اسفند

جهت دریافت اطلاعات روی هر ماه کلیک کنید