معرفي مدير و معاونين

1399/1/1 جمعه


مدیر کل :
دکتر محمد رضا کنعانی

موقعیت مکانی :

latitude:  36.774952°       longitude:  54.464204°

نشانی:   
 گرگان،بلوار ناهارخوران،اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان،مرکز تحقیقات زیست محیطی استان گلستان

کد پستی:     4917145185

شماره تماس:

  32524461- 32524462   - 017

شماره فکس: 
 32530500 - 017