10 شهریور تا 20 مهر ماه ایام گاوبانگی با برپایی چادر در مناطق اجرا شد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ