اخبار تخلفات

محکومیت به حبس متخلف شکار غیر مجاز

فردی که در بهمن ماه سال گذشته اقدام به شکار یک راس مرال گونه حمایت شده و تهیه عکس از تخلف شکار نموده بود در مراجع قضایی محکوم به یک سال شد.

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان، فردی که در بهمن ماه سال گذشته در منطقه شکار ممنوع چلچلی مبادرت به شکار یک راس مرال "گونه حمایت شده" و تهیه عکس از تخلف شکار نموده بود، در مراجع قضایی محکوم به یک سال حبس  شد. 

تمسکنی رئیس اداره شهرستان گرگان اظهار کرد: در پی گزارش یکی از همیاران محیط زیست مبنی بر شکار غیر مجاز یک راس مرال نر و تهیه عکس شکارغیرمجاز توسط شکارچی در بهمن ماه سال 97 اداره حفاظت محیط زیست گرگان  پس ازبررسی تصویر، صحت موضوع، تحقیقات میدانی و شناسایی فرد متخلف اقدام به تشکیل پرونده و طرح شکایت در مراجع قضایی شهرستان گرگان نمود که متخلف پرونده پس از رسیدگی درمراجع قضایی مجرم و به یکسال حبس محکوم گردید.

تمسکنی افزود : این متخلف  دارای دو مورد سابقه دستگیری در مناطق در حین جستجو برای شکارغیرمجاز ودرگیری با مامورین منطقه حفاظت شده جهان نما می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر