اسلایدر
.
1400/4/9 چهارشنبهwww.doe.ir
اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان:
محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستا ن بهمراه ذیحساب و معاونت توسعه و مدیریت در خصوص پیگیری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان روز چهارشنبه 09 تیر  1400 ،  محمد رضا کنعانی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به همراه ذیحساب اداره کل مهندس هزارجریبی و معاونت توسعه و مدیریت مهندس حسن زاده با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کردند.
در این جلسه با توجه به شرح وظایف و فعالیت های متنوع محیط زیست در خصوص کسری اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1400بحث و تبادل نظر گردید . 
کنعانی افزود : بدلیل خشکسالی و کمبود شدید آب ، احتمال آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت استان دور از انتظار نیست ، به همین دلیل درخواست افزایش مبلغ اعتبارات طرح استانی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در صورت امکان مساعدت لازم را مبذول دارند.