.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
شنبه 5 اسفند 1396 گزارش تصویری انتقال پلنگ ورکان به اکوپارک طبیعت قزوین
ورکان توله پلنگ گلستانی که سه سال در محل اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان نگهداری میشد ، با حضور کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست زنده گیری و به اکو پارک طبیعت باراجین قزوین منتقل شد.
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه
انتقال ورکان   
1396/12/5 شنبه

 
امتیاز دهی