جمعه 24 آذر 1396 گزارش تصویری سرشماری پاییزه پستانداران در منطقه حفاظت شده جهان نما

 
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه

سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه
سرشماری پاییزه   
1396/9/25 شنبه

 
امتیاز دهی