جمعه 3 آذر 1396 گزارش تصویری بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از بندر ترکمن و پاسگاه های محیط بانی درازنو و جهان نما
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه

بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه

بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه
بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه

بازدید مدیرکل   
1396/9/3 جمعه

 
امتیاز دهی