کسب افتخار شایسته تقدیر ویژه در امر ترویج و اشاعه فرهنگ نماز توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سا ل 1398

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سال 1398 رتبه برتر با عنوان دستگاه((شایسته تقدیر ویژه)) در امر ترویج و اشاعه فرهنگ نماز را در بین دستگاه های اجرایی استان گلستان کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی سال 98 در جهت ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز که بر مبنای طرح جامع نظارت و ارزیابی و استفاده از سامانه سجاده در دستگاههای اجرایی استان صورت پذیرفت ، با کسب رتبه عالی بعنوان دستگاه شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و توسط رئیس شورای اقامه نماز استان مورد تقدیر قرار گرفت.  
رییس ستاد اقامه نماز استان گلستان از دکتر محمد رضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست  استان ، جهت کسب رتبه برتر دستگاهی در ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز تقدیر کرد .
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ