بازدید میدانی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مناطق مستعد حریق و بررسی اقدامات قرارگاه پیشگیری و کنترل حریق های احتمالی در پارک ملی گلستان

معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان از مناطق مختلف پارک و نیز مناطق مستعد آتش سوزی و اقدامات صورت گرفته قرارگاه عملیاتی پیشگیری وکنترل حریق های احتمالی پارک ملی گلستان بازدید میدانی بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان روز دو شنبه 17  شهریور ماه،  به منظور بررسی اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان و قرارگاه مرکزی پیشگیری و کنترل حریق های احتمالی استان، معاون محیط زیست طبیعی وتنوع زیستی  سازمان حفاظت محیط زیست  و مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان باتفاق معاون عمرانی استانداری گلستان از مناطق مستعد آتش سوزی و مکان پیشنهادی  استقرار پایگاه اطفاء حریق پارک ملی گلستان  بازدید بعمل آوردند. 
کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان در ادامه گفت : اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با توجه به اقدامات پیشگیرانه بعمل آمده و ایجاد قرارگاه پیشگیری و کنترل حریق های احتمالی و تشکیل گروههای واکنش سریع استان و بکارگیری نیروهای واکنش سریع مردمی و نیز بهره گیری از ظرفیت بالقوه نیروهای بسیج سپاه نینوا استان توانسته است آمار میزان آتش سوزی در مناطق چهارگانه استان به شکل بسیار معنی داری از لحاظ آماری کاهش دهد و این مهم جز با اراده قوی تیم مدیریتی استان و به پشتوانه محیط بانان و جوامع محلی حاصل نمی شود.
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ